السياسة الخصوصية

Настоящата правна информация (по-долу наричана "Правната информация") урежда използването на услугите на Интернет портала  www.balkanica.es, притежание на дружеството Balkanica Distral, S.L. с адрес на регистрация Vial La Costera, 4, Polígono Industrial “El Canari” (46690), L'Alcudia de Crespins, Valencia, España, вписано в Търговския регистър на Валенсия, Дело 182, Том 8625, Раздел ОБЩ, Страница V-119916, Запис 1ª.

Юрисдикция

Отношенията между Balkanica Distral и потребителите на неговите онлайн услуги, достъпни в Интернет, се подчиняват на законодателството и юрисдикцията на Испания.

Съдържание и употреба

Потребителят знае и приема, че достъпът до настоящия уеб сайт не предполага по никакъв начин влизане в търговски отношения с Дружеството.

Титулярът на уеб сайта не се отъждествява с мненията на своите сътрудници, дадени в този сайт. Дружеството си запазва правото да въвежда без предизвестие промените, които смята за подходящи за уеб сайта си, като може да сменя, премахва или добавя както съдържанието и услугите, предлагани в този уеб сайт, така и формата, под която последните са представени или разположени на сървърите на Дружеството.

Интелектуална и индустриална собственост

Правата на интелектуална собственост върху съдържанието, графичния дизайн и кода на уеб страниците са притежание на Balkanica Distral S.L. и се забранява възпроизвеждането, разпространението, публичното оповестяване, променянето или всяко друго действие, което може да бъде осъществено със съдържанието на уеб страниците на Дружеството, дори и ако се цитират източниците, освен с писменото съгласие на Balkanica Distral S.L. Всички търговски названия, марки или отличителни знаци от какъвто и да било вид, съдържащи се в уеб страниците на Дружеството, са притежание на неговите собственици и са защитени от закона.

Хипервръзки

Присъствието на хипервръзки в уеб страниците на Balkanica Distral S.L. има единствено информативна цел и в никакъв случай не предполага предлагане, покана или препоръка на същите.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дружеството Balkanica Distral S.L. и неговата търговска марка Balkanica, по-долу наричани "Balkanica", осъзнава важността на поверителността и личната и семейна конфиденциалност на потребителите на настоящия уеб сайт, поради което разработи описаните по-долу правила за поверителност и сигурност на данните.

В съответствие с разпоредбите на Закон 15/1999 за защита на личните данни, потребителите се уведомяват с настоящото, че личните данни, които подават доброволно на Balkanica при ползване на уеб сайта на Дружеството, ще бъдат включени в съответния автоматизиран индекс на личните данни, за който отговаря Balkanica, със седалище на адрес Vial La Costera, 4, Polígono Industrial “El Canari” (46690), L'Alcudia de Crespins, Valencia, España. Доброволният или задължителен характер на личните данни, подавани във всеки един момент, ще бъде посочван в момента на подаването им посредством визуални сигнали като изскачащи прозорци, поставяне на звездички или други символи до подаваните данни, или чрез други подобни средства. Ако изисканите данни не бъдат подадени, целта, за която са изискани, няма да може да бъде постигната.

Събирането и обработката на тези данни ще има за цел предоставяне на поискана информация или отговор на поставен ни въпрос, както и изпращане на информация относно Дружеството. В съответствие със Закон 34/2002 за информационното общество и електронната поща, потребителите изрично приемат и дават пълномощие за използване на електронна поща или еквивалентно средство за комуникация като канал за получаване на информация за рекламни цели. Въпросното упълномощаване и съгласие могат да бъдат оттеглени във всеки един момент с искане, изпратено по пощата на адрес Balkanica Distral S.L. Vial La Costera, 4, Polígono Industrial “El Canari” (46690), L'Alcudia de Crespins, Valencia, España или посредством имейл на нашия адрес за електронна поща: info@balkanica.es.

По същия начин потребителят приема изрично, че данните му могат да бъдат изпратени на други дружества от групата на Balkanica за гореописаните цели.

Извън посочените случаи Balkanica няма да предава предоставената информация за потребителите на трети лица, с изключение на изискваните от закона случаи, и при никакви обстоятелства няма да продава тази информация.

Потребителите могат да упражняват във всеки един момент правата си на достъп, корекция и отмяна посредством писмено искане до Balkanica на горепосочения адрес или посредством изпращане на имейл на адрес: info@balkanica.es. За упражняване на това право посредством комуникация в писмен вид до Balkanica е необходимо да се приложи фотокопие на документ за самоличност (DNI) или да се удостовери самоличността на потребителя по друг начин, приет по закон.

В случай че потребителят има въпроси във връзка с изпълнението на горепосочените правила, може да отправи тези въпроси на същия адрес.

В изпълнение на действащото законодателство, Balkanica е въвела мерки и техники, необходими за поддържане на изискваното ниво на сигурност във връзка с обработваните лични данни с цел да се избегне във всеки един момент тяхната промяна, загуба или неупълномощена употреба, както и неупълномощеният достъп до тях.